ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ត្រឹម 3 ជំហានងាយៗ

សាកល្បងឥឡូវនេះ

អត្ថប្រយោជន៍នៃការលក់តាមបណ្តាញសង្គមសម្រាប់ម្ចាស់ផលិតផល

ប្រសិនបើម្ចាស់ផលិតផលចំណាយពេលវេលាទៅលើការលក់តាមបណ្តាញសង្គមពួកគេនឹងទទួលបានផលចំណេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្រឡប់មកវិញ។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការលក់តាមបណ្តាញសង្គមនោះគឺ ចំនួននៃការលក់កើនឡើង បង្កើននិងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនបន្ទាប់ពីការលក់ព្រម​ទាំងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងល្អជាមួយអតិថិជននៅលើបណ្តាញសង្គមផងដែរ។

ទាញប្រយោជន៍ពីអតិថិជនរបស់អ្នក

អ្នកលក់​តាមបណ្តាញសង្គម YouShop គឺជាអតិថិជនពិត ដែលបានទិញផលិតផលពីអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ពួកគេនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងលក់ផលិតផលឲ្យអ្នក។

ផលិតផលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពិតប្រាកដ

កម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក ធ្វើការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកលក់ តាមរយៈបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ។

គ្រប់គ្រងបាន 100%

ធ្វើការបង់ប្រាក់ទៅកាន់អ្នកលក់ នៅពេលដែលផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក ត្រូវបានលក់ដាច់តែប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីទំនើប YouShop អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ។

ស្វ័យប្រតិបត្តិការ

គ្រាន់តែបង្កើតគណនី អ្នកអាចគ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់ទាំងអស់របស់អ្នក។