ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

Bernard Teo

អគ្គនាយក,​ សហស្ថាបនិក

Jeremiah Lee

សហស្ថាបនិក

Zhi Ying

នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម

Eddie

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នារីបុត្រ

ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសទីផ្សារ

សុវណ្ណដា

គណនេយ្យករ​ជាន់ខ្ពស់

Byron

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង

រស្មី

ប្រធានអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

សុភា

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់

ថុដុលឡាមី

ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសផលិតផល

Leon

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

កុសល

បុគ្គលិកជ្រើសរើសអតិថិជន

បូរម្យ

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

សុផល

បុគ្គលិករចនាក្រហ្វិច

សម្ផស្សពិសី

បុគ្គលិកទីផ្សារឌីជីថល

មុនី

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

សុទ្ធា

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

ឆាយលៀង

អ្នករចនាក្រហ្វិច

ពិសី

បុគ្គលិកគណនេយ្យករ​

សំរេច

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

Bruce

បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ

Our Achievement